Brndtfy

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van producten en diensten

van BRNDTFY is of wordt gesloten.

2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en BRNDTFY Creatieve Communicatie op grond waarvan

door BRNDTFYproducten of diensten worden geleverd.

3 Schriftelijk: Op schrift dan wel per e-mail.

4 Log-in procedure: de door BRNDTFY voorgeschreven

reeks handelingen waarmee opdrachtgever toegang krijgt tot systemen van

BRNDTFY.

2. Toepasselijkheid

1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande

artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met BRNDTFY.

2 Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege BRNDTFY gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door BRNDTFYschriftelijk

anders is vermeld.

2 Een aanbieding of offerte gedaan door BRNDTFY heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1 Een overeenkomst betreffende hosting komt tot stand op het moment dat het daartoe strekkende aanvraagformulier

volledig ingevuld door BRNDTFY is ontvangen.

2 Een overeenkomst betreffende webdesign komt tot stand op het moment waarop een kopie van de offerte volledig

ingevuld en ondertekend door BRNDTFY is ontvangen en opdrachtgever de eerste factuur heeft voldaan.

3 Iedere andere overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een opdracht door BRNDTFY en na

betaling eerste factuur.

4 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden.

2 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden.

Brndtfy

3 BRNDTFYkan de overeenkomst zonder aankondiging of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door een

enkele schriftelijke mededeling ontbinden, indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens

BRNDTFY niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd handelt met deze voorwaarden.

4 BRNDTFYheeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke

ingang te ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling

heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft

alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5 Indien een account ten gevolge van beëindiging of ontbinding wordt opgeheven zullen direct alle bestanden van

de systemen worden verwijderd, tenzij wettelijke voorschriften zich daartegen verzetten.

6 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 en haar andere rechten heeft BRNDTFY het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

1 opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

2 opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;

3 opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

4 opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele

voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

1 Aanvang van de werkzaamheden geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

2 Alle door BRNDTFY afgegeven of overeengekomen levertermijnen zijn indicatief. De enkele overschrijding van

een termijn brengt BRNDTFY niet in verzuim.

3 Indien overschrijding van een overeengekomen levertijd dreigt wordt dit zo spoedig mogelijk medegedeeld. In

geval van overmacht aan de zijde van BRNDTFY zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot beëindiging van de overeenkomst

waarbij BRNDTFY nimmer tot vergoeding van enige schade gehouden zal zijn.

4 Een levering wordt geacht te zijn voltooid indien de dienst of het product door BRNDTFY ter beschikking van

opdrachtgever is gesteld.

7. Overmacht

1 BRNDTFY is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden

door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden waarbij BRNDTFY nimmer tot vergoeding

van enige schade gehouden zal zijn.

2 Ontbinding op grond van overmacht laat de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

8. Prijzen

1 Alle genoemde prijzen en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en door de overheid opgelegde lasten,

tenzij anders is vermeld.

2 BRNDTFYheeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden voor het ingaan van de nieuwe termijn

aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum

van inwerkingtreding van de wijziging.

Brndtfy

9. Betalingsvoorwaarden

1 De verschuldigde vergoedingen dienen ingeval van een duurovereenkomst en afhankelijk van de termijn

waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2 Meerwerk wordt op nacalculatie basis in rekening gebracht. De administratie van BRNDTFY is terzake bepalend.

3 De overige vergoedingen worden maandelijks vooraf gefactureerd

4 Indien opdrachtgever niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft betaald, wordt dit schriftelijk aan opdrachtgever

medegedeeld en wordt daarbij een nadere

termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling

in verzuim.

5 Onverminderd haar verdere rechten kan BRNDTFYbij overschrijding van een betalingstermijn haar prestaties

opschorten.

6 Indien opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan opdrachtgever zulks gemotiveerd binnen twee

weken na factuurdatum schriftelijk aan BRNDTFY kenbaar maken. De betalingsverplichting wordt hierdoor niet

opgeschort.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door BRNDTFY vervaardigde en/of ter beschikking gestelde programmatuur

en documentatie berusten bij BRNDTFY of door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever ontvangt na

betaling van de door hem verschuldigde bedragen een niet exclusief en niet in de tijd beperkt gebruiksrecht op de

ter beschikking gestelde programmatuur en documentatie, één en ander volgens de voorwaarden in de overeenkomst

vermeld.

11. Aansprakelijkheid

1 BRNDTFY aanvaardt buiten de directe schade welke is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en de hierna

genoemde schade, geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de overeenkomst.

2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is BRNDTFYslechts aansprakelijk

voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal het voor die prestatie factureerde

bedrag.

3 Opdrachtgever vrijwaart BRNDTFYvoor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden

terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik of in het verkeer brengen van de door

BRNDTFY geleverde producten en diensten.

4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die BRNDTFY mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

5 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan BRNDTFY.

nl. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die

BRNDTFY als gevolg daarvan lijdt.

Brndtfy

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling

1 BRNDTFYheeft het recht haar dienstverlening op te schorten indien opdrachtgever enige verplichting jegens

BRNDTFY niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. BRNDTFY zal opdrachtgever

hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van BRNDTFYkan worden verlangd. De verplichting

tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2 Tot hervatting van de dienstverlening wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door BRNDTFY

gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor hervatting heeft voldaan.

3 BRNDTFYheeft het recht haar dienstverlening te onderbreken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

14. Slotbepalingen

1 BRNDTFY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van

30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe

voorwaarden van kracht worden de overeenkomst opzeggen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de

opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging ligt.

4 Opdrachtgever is gehouden de log-in procedure op te volgen en geheimhouding te betrachten voor alle onderdelen

die daarvoor in aanmerking komen.

5 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BRNDTFYen opdrachtgever

in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in

acht worden genomen.

6 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.

1 augustus 2013

Brndtfy

Aanvullende voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

1 De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. BRNDTFY wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden,

onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

1 BRNDTFY zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan

derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. BRNDTFY respecteert en verzekert de privacy van

de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens onverhoopt toch via onze site beschikbaar zijn, kan de

gedupeerde dit kenbaar maken aan BRNDTFY en worden de gegevens verwijderd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1 Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Copyright, gedeponeerde merken

1 De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan BRNDTFY worden aangeleverd

eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op

copyright en/of bestaande merknamen. BRNDTFY is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten

uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en BRNDTFY kan hier

niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

2 als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

3 als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

4 De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om

het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. BRNDTFY behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren

op haar websites en in de portfolio’s. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door

BRNDTFY gebruikt worden in toekomstige ontwerpen.

Wijzigingen

1 Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom (Persoonlijkheidsrechten)

1 Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van BRNDTFY worden gewijzigd, gekopieerd,

verwijderd of aangepast worden.

2 BRNDTFY is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

Brndtfy

Afkopen auteursrechten (of copyright)

1 Als u een logo of huisstijl laat ontwerpen door BRNDTFY verkrijgt u het exclusieve gebruiksrecht voor uw logo of huisstijl.

Het auteursrecht blijft bij BRNDTFY. Alle rechten voorbehouden. Dit is bij wet geregeld.

2 Hieronder leest u wat uw rechten zijn als u het auteursrecht wel of niet overneemt.

3 U neemt de auteursrechten niet over van BRNDTFY

4 U heeft dan het exclusieve gebruiksrecht op uw logo.

5 U ontvangt het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpeg, .pdf en .gif;

6 U mag het logo verveelvoudigen, kopiëren, vergroten, verkleinen;

7 U mag het logo toepassen slechts ter identificatie/aanduiding van de in de

opdracht vastgelegde dienst, product, service of bedrijven;

8 U mag niets aan het logo zelf veranderen, aanpassen, verkleuren, toevoegen of

wegnemen.

9 U neemt de auteursrechten wel over van BRNDTFY

10 U heeft naast het exclusieve gebruiksrecht, de volledige vrijheid het logo aan te

passen zoals u dat zelf wilt;

11 U ontvangt het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpeg, .pdf, .gif

en .eps;

12 U kunt als nieuwe eigenaar van het copyright vrijelijk beschikken over het beeld/

logo als ware u de ontwerper/bedenker zelf; en BRNDTFY doet afstand van alle rechten en heeft geen enkele zeggenschap meer

over het logo.

13 De kosten voor het overnemen van het auteursrecht (of copyright)

1 Aan het overnemen van het auteursrecht zijn kosten verbonden. De kosten bedragen vijf keer het factuurbedrag. Als u een

logo laat ontwerpen voor b.v. € 295,00 excl. btw, dan betaalt u voor het overnemen van de auteursrechten 5x € 295,00 excl.

BTW.

Betaling

1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 15 dagen na de

factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd en alle door BRNDTFY gemaakte kosten, zoals (buiten)

gerechtelijk kosten, proceskosten, en de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden

in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

2 Bij factuurbedragen hoger dan €1000,- excl. BTW vraagt BRNDTFY 50% van het totale factuurbedrag vooruit te betalen.

Uitblijven van betaling

1 Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden

uitblijft, zal BRNDTFY de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau

alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Brndtfy

Drukwerk

1 De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid

van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen

kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel)

kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid

1 BRNDTFY is niet aansprakelijk voor:

2. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of

tekortkomingen hebben.

3. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En

alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

4. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan BRNDTFY.

5. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien

de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik

heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

6. Indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

1 augustus 2013